Znaczny stopień niepełnosprawności a wyjazd do sanatorium

Dodano: 23 stycznia 2023

Czy osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności może wyjechać do sanatorium? Jak wygląda w takim przypadku kwestia skierowania, oczekiwania i opłat?

Znaczny stopień niepełnosprawności a wyjazd do sanatorium

Uzyskanie skierowania dla osób niepełnosprawnych

W celu uzyskania skierowania dla osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, w zależności od rodzaju leczenia, możliwe są dwie formy działania. Jeśli pacjent ze znacznym stopniem niepełnosprawności chce skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej, musi zgłosić się do lekarza POZ ubezpieczenia zdrowotnego w celu wystawienia odpowiedniego skierowania. Gdy w grę wchodzi natomiast pobyt stacjonarny w szpitalu rehabilitacyjnym, konieczne jest zgłoszenie się po skierowanie do lekarza specjalisty – może to być w zależności od przypadku reumatolog, neurolog, ortopeda – który ma podpisany kontrakt z NFZ.

Znaczny stopień niepełnosprawności – oczekiwanie

1 lipca 2018 roku NFZ zmienił zasady w przepisach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, aby ułatwić i przyspieszyć im leczenie i rehabilitację. Od tego dnia osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących. O długości trwania samego leczenia decyduje lekarz, a pacjent ma obowiązek okazać dokument potwierdzający posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności.

Co ważne, osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie obowiązują limity wyjazdów, w innych przypadkach zalecane jest odczekanie 18 miesięcy między poszczególnymi wyjazdami. Chcąc skorzystać z rehabilitacji bez limitu, należy się zgłosić – z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i z dokumentacją medyczną – do placówki realizującej fizjoterapię w ramach umowy z NFZ (ich wykaz można znaleźć na wojewódzkich stronach NFZ lub dowiedzieć się, dzwoniąc na infolinię swego oddziału NFZ).

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z kilku rodzajów turnusów: ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, rekreacyjno-sportowych i sportowych, szkoleniowych i psychoterapeutycznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności a wyjazd do sanatorium
Shutterstock

Znaczny stopień niepełnosprawności a zwolnienie z opłat

Z opłat zwolnione są wyłącznie dzieci i młodzież. Osoby niepełnosprawne, nawet legitymujące się dokumentem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności nie są zwolnione z pokrycia częściowych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie. Co więcej, obejmują je dokładnie te same stawki, ustalone przez Ministra Zdrowia, co pozostałych pacjentów. Mogą one natomiast wnioskować o pokrycie części opłat na przykład z PFRON-u (dofinansowania takie nie podlegają jednak już odliczeniom podczas rozliczenia rocznego).

Wyjazd z dofinansowaniem PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli PFRON, może dofinansować nawet 60% kwoty wartości wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne (choć średnia wartość waha się pomiędzy 18 a 27%). Najczęstsze dysfunkcje kwalifikujące do takich dofinansowań to upośledzenia umysłowe, choroby psychiczne, epilepsje, choroby układu krążenia, dysfunkcje narządów ruchu, wzroku. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, dana osoba musi uzyskać skierowanie od prowadzącego ją lekarza, złożyć oświadczenie o dochodach i liczbie osób w gospodarstwie domowym, nie jest członkiem kadry ani opiekunem innego pacjenta w ośrodku; warunkiem jest również to, że w danym roku nie mogła już otrzymać innego dofinansowania z funduszu.

O dofinansowanie może się także starać opiekun, jeśli nie jest osobą potrzebującą opieki, nie jest członkiem kadry ośrodka (uznaje się bowiem, że opiekun pełni swą rolę całodobowo i nie może godzić tego z innymi zajęciami), ukończył 18 lat (lub 16 i mieszka z osobą niepełnosprawną), a lekarz zaznaczył we wniosku konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną. Nie ma żadnych przeszkód formalno-prawnych – poza powyższymi – aby osoba niepełnosprawna pełniła funkcję czyjegoś opiekuna, gdy sama przebywa na innym turnusie jako uczestnik i sama korzysta z dofinansowania PFRON-u.

Wnioski o dofinansowanie składa się z odpowiednią dokumentacją w MOPS-ach. Po zakończeniu turnusu należy na podstawie faktury lub innego dokumentu rozliczyć się z funduszem.

R Ryszard 21.07.2023
0,0

Czy warto pracować w Polsce? Jeśli wypracowałeś wyższą emeryturę zapomnij o dotacjach, za wszystko płacisz i zapomnij o14-nastce

1